Forbrytelse og straff


Forbrytelse og straff
2015, 160 minutter
Sist vist på Black Box Teater, Oslo, 2017

Rodion Romanovitsj Raskolnikov har bestemt seg for å myrde. Han er ganske sikker på
at han har rett til det.

I flere uker har den forhenværende studenten ligget alene i det lille, skitne værelset sitt
og konstruert en teori: Verden er full av fattige, fortvilte undermennesker som vandrer rundt med bøyde hoder og lar seg kue. For så nedrig er mennesket, at det venner seg til alt.

Men noen ytterst få er i stand til å se forbi vaner og konvensjoner og tenke nytt. Disse overmenneskene har rett til å bryte loven når de mener det er riktig.

Raskolnikov bestemmer seg for å finne ut av hvilken gruppe han tilhører.

Med en øks gjemt på innsiden av frakken går han til en pantelånerske som skor seg på
andres nød. Hvis han klarer å drepe henne, vil han ikke bare befri samfunnet for et
skadedyr: Han kan ta pengene hennes, få råd til å spise og drikke igjen, fortsette
studiene og bli noe stort, noe større enn seg selv. Eller er straffen ikke til å unngå? Vil
anger, skyld og tvil spise ham opp innenfra?

I Forbrytelse og straff dras tilskuerne inn i Raskolnikovs mørke tankespinn.
Forestillingen handler om hvor galt det kan gå når et ungt, presset menneske isolerer
seg med ideene sine. Men selv om Raskolnikov skyver alle fra seg, kommer noen
stadig tilbake og prikker ham på skulderen, slipper luft inn i rommet.

Dette er en forestilling om samfunnsmennesket. Hva skjer når noen hever seg over sine medborgere? Og er det alltid galt å bryte loven?

I forestillingens andre del blir tilskuerne en fysisk del av det brokete fellesskapet oppe
på scenen og deltagere på en slags politisk basar. Denne delen avsluttes med et sukkerspinnfylt raveparty i konfettiregn.

Etter to og en halv time avluttes forestillingen med en personlig tredje akt som hver og en får med seg hjem.

Regi: Hildur Kristinsdottir
Produsent: Mona Larsen
Tekst: Eirik Willyson
Komponist/lyddesign: Magnus Børmark
Lys: Kaja Glenne Lund
Tekniker: Anders Høgli
Dramaturg: Maria Ramvi Dommersnes
Teknikere: Anders Høgli og Anders Borchgrevink
Scenografi: Petter Alstad & Bård Vaag Stangnes
Illustrasjon: Petter Alstad
Foto: Kristinn Gudlaugsson
Original cast: Josephine Kylén-Collins, Lars August Jørgensen, Camilla Vislie, Kim Atle Hansen & Hildur Kristinsdottir

Co-produsenter: Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Scenekunst Østfold

Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Kunstløftet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og Fritt Ord.

//

Crime and Punishment (Forbrytelse og straff)
2015, 160 minutes
Last performed at Black Box Teater, Oslo, Norway, 2017

Rodion Romanovitsj Raskolnikov has decided to murder someone. He is quite sure he is entitled to it.

For several weeks, the former student has been lying alone in his small, dirty room
and constructed a theory: The world is full of poor, desperate subhumans who wander the streets with their heads down, letting themselves be subdued. This is the basic human flaw: to become familiar with anything.

But a very few extraordinary people are able to see past habits and conventions and think again. These superiors have the right to break the law when they think it is correct.

Raskolnikov decides to find out which group he belongs to.

With an ax tucked inside his coat he goes to a mortgagee who enriches herself by exploiting the misery of her fellow citizens. If he manages to kill her, he will not only liberate society of a pest: If he takes her money, he can afford to eat and drink again, he can continue his studies and achieve something. Or is the punishment not to be avoided?

Will regret, guilt and doubt eat him up from within?

In Crime and Punishment, the audience is drawn into Raskolnikov’s dark mind.
The performance evolves around the possible consequences when a young person who is under a lot of pressure isolates himself with his ideas. But even though Raskolnikov pushes everyone away, there are always someone coming back, letting the air into the room.

This is theatre performance about the human being as a member of siciety. What happens when someone raises above his fellow citizens? And is it always wrong to break the law?

In the second part of the performance, the audience becomes a physical part of the motley community up on stage and participants in a kind of political bazaar. This section ends with a candy-filled rave party in confetti rain.

After two and a half hours, the audience members receive a personal third act that they can bring home.

Director: Hildur Kristinsdottir
Producer: Mona Larsen
Text: Eirik Willyson
Soundscape: Magnus Børmark
Original cast: Josephine Kylén-Collins, Lars August Jørgensen, Camilla Vislie, Kim Atle Hansen & Hildur Kristinsdottir
Light design: Kaja Glenne Lund
Dramaturge: Maria Dommersnes Ramvi
Technicians: Anders Høgli & Anders Borchgrevink
Scenography: Petter Alstad & Bård V. Stangnes
Illustrations: Petter Alstad
Photography: Kristinn Gudlaugsson

Co-producers: Black Box Teater, BIT Teatergarasjen & Scenekunst Østfold

Supported by: Arts Council Norway, Kunstløftet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere & Stiftelsen Fritt Ord